1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. KNV: de vereniging Koninklijk Nederlands Vervoer
2. Cliënt: de contractspartij van KNV.
3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten als bedoeld onder sub d – die KNV voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
4. Verschotten: de kosten die KNV in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt (waaronder griffiegeld, deurwaarderskosten).

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

3. Overeenkomst van opdracht

1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door KNV is aanvaard.
2. KNV houdt zich het recht voor om in geval van belangenconflict een opdracht te weigeren of terug te geven.
3. De cliënt stemt ermee in dat KNV de overeenkomst laat uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4. Declaratie

1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt.
2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
3. KNV is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

5. Betaling

1. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van KNV gestelde bank- of girorekeningen leidt tot kwijting van de cliënt.
2. Betaling van declaraties van KNV dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
3. Indien KNV invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van de cliënt.
4. Indien een declaratie, ondanks aanmaning niet wordt voldaan, kan KNV haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Ook zolang het voorschot niet is betaald, kan KNV haar werkzaamheden opschorten. KNV is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op genoemde grond.
&nbps;

6. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van KNV jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot een bedrag van € 20.000,-.
2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van KNV.

7. Inschakeling derden

1. Bij het inschakelen van derden door KNV, zal KNV steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. KNV is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
2. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 6 geldt tevens voor het geval KNV aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door KNV bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

8. Geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Deze algemene voorwaarden zijn op 26 maart 2003 gedeponeerd bij de Rechtbank te Den Haag aktenummer 35/2003.

Additionele diensten

Wij doen er alles aan om uw reis aangenaam te maken

Dranken

Onze klanten zijn gedurende de reis verzekerd van een verfrissend drankje. Wensen rondom drankjes kunnen in het reserveringsproces kenbaar gemaakt worden.

Wifi

In al onze auto’s bent u tijdens de reis verzekerd van goed internet. Uw mail beantwoorden, social media bijwerken en documenten bijwerken in de cloud is net zo eenvoudig als thuis.

Meet & greet

Wij halen klanten op van diverse airports door ze hier te ontvangen bij meetingpoints